ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Google SketchUp 8 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายชัยพลวัฒน์ หิรัญวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2563,10:24  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นการศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการรำเถิดเทิง รายวิชานาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ด้วยวิธีการสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเขมณัฎฐ์ หิรัญวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2558,12:56  อ่าน 1339 ครั้ง
รายละเอียด..