กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอุบล อ่อนน้อม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวปิยธิดา มีชะคะ
พนักงานราชการ

นางภาวินีย์ เวชประเสริฐ
พนักงานจ้างสอน