กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอุบล อ่อนน้อม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปิยธิดา มีชะคะ
พนักงานราชการ

นางภาวินีย์ เวชประเสริฐ
พนักงานจ้างสอน