กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางบุษบา บุญยืน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางวชิรา สังข์กระแสร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววรธนัท ทองจับ
ครู คศ.2