กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางบุษบา บุญยืน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเสาวนีย์ เกตุทะเล
ครู คศ.3

นายวราวุฒิ หอสว่างวงศ์
ครู คศ.2

นางสาวบุษณิศา เกิดละมูล
พนักงานจ้างสอน

นายชัยพลวัฒน์ หิรัญวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวณัฏฐ์นลิน จันทร์ฤทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางวชิรา สังข์กระแสร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววรธนัท ทองจับ
ครู คศ.2