กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพรทิพย์ สุโพธิณะ
ครู คศ.3

นางสาวเขมณัฎฐ์ หิรัญวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3