กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชาญณรงค์ บัวเขียว
ครู คศ.3

นางพรทิพย์ สุโพธิณะ
ครู คศ.3

นางสาวเขมณัฎฐ์ หิรัญวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายธีรเดช สฤตเนตร์
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายโกศล กลิ่นจิ๋ว
พนักงานจ้างสอน