กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุเทพ บัวแย้ม
พนักงานจ้างสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางวชิรา สังข์กระแสร์
ครู คศ.3

นางสาวทวินันท์ ทรัพย์ชัยไพบูลย์
ครูอัตราจ้าง