กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรัศมี อุปมานะ
ครู คศ.2

นางสาวรัตนวรรณ เสรีรักษ์จุฑารังษี
ครู คศ.3

นายอวยชัย เกลี้ยงกลม
ครู คศ.2

นางสาวปรีญาภรณ์ พรหมทรัพย์
ครู คศ.2

นางสาวรสสุคนธ์ แสงทอง
ครูจ้างสอน

นายรพีพันธ์ ทับทิมทอง
ครู คศ.2