กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางรัศมี อุปมานะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายอวยชัย เกลี้ยงกลม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวปรีญาภรณ์ พรหมทรัพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวรสสุคนธ์ แสงทอง
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายรพีพันธ์ ทับทิมทอง
ครู คศ.2