กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวมณีรัตน์ บุญเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวพรรณรัตน์ โทธนะ
ครู คศ.2

นางกิตติยา กลั่นกลิ่นหอม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางพัชราภรณ์ ปรองดอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2