กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมณีรัตน์ บุญเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวณัฏฐ์นลิน จันทร์ฤทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางกิตติยา กลั่นกลิ่นหอม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางพัชราภรณ์ ปรองดอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางเสาวนีย์ เกตุทะเล
ครู คศ.3

นางสาวพรรณรัตน์ โทธนะ
ครู คศ.2

นายชัยพลวัฒน์ หิรัญวงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายวราวุฒิ หอสว่างวงศ์
ครู คศ.2