กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายนฤพล อิ่มสุด
ครู คศ.2

นางสาวอารมย์ นนท์ลักษณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางบุณยานุช นุชสาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสมลักษณ์ พุ่มอินทร์
ครู คศ.3

นางสาวมาลัย สุดนิมิตร
ครู คศ.3