กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุญช่วย สุขโข
ครู คศ.3

นางสาวอภิญญา อินทรสุนทร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางเพชราภรณ์ อยู่คล้ำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นางภณิตาภัทร มาระเพ็ญ
ครู คศ.2

นางสำเนียง วชิรสกุลเกียรติ
ครู คศ.2

นางศศิธร โพธิ์งาม
ครู คศ.2

นางอารีรัตน์ เล่งฮ้อ
พนักงานจ้างสอน