คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวเยาวลักษณ์ นราศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางพัชราภรณ์ ครองพล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางนันทิชา รอดพิทักษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นาง นัยนา ฉายากุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวบุญยิ่ง แก้วทับทิม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวชุติมา ทองวารี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3