ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่งเทศบาล
แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์สถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 907.98 KB 85329
แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์สถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 833.03 KB 86962
ไปราชการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 86912
ไปราชการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 87195
แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์สถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1010.88 KB 87212
แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์สถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 993.66 KB 87078
แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์สถานศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 816.06 KB 87138
ประกาศโรงเรียน
แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์สถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (เพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 783.46 KB 87261
แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์สถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 86881
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียนตามสายชั้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.32 MB 87330