วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

นักเรียนสุขภาพดี   มีคุณธรรมนำความรู้   ก้าวทันเทคโนโลยี

รักศักดิ์ศรีความเป็นไทย   ร่วมมือร่วมใจชุมชน    

พัฒนาคน สนองพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง