ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม กรมการปครอง กระทรวง มหาดไทย ก่อตั้งขั้นในปี พ.ศ. 2463 บนเนื้อที่ 5 ไร่เศษ  ต่อมาในปี พ.ศ. 2478  ท่านขุนนิพัทธ์หริณสูตร์(เสียง หะรินสุต)และนางนิพัทธ์หริณสูตร์ (กิมเหลียง หะรินสุต) คหบดีชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ สร้างอาคารเรียนถาวรเป็น
อาคารไม้ 2 ชั้น และมอบให้กับทางราชการ ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2479 
     ปัจจุบัน นายอำพล หะรินสุตและนางลำยอง หะรินสุต เป็นผู้อุปการะโรงเรียน
ฝ่ายฆารวาส  และมีพระครูอุ
ดมสมุทรคุณ   เจ้าอาวาสวัดประทุมคณาวาส   เป็นผู้อุปการะโรงเรียนฝ่ายสงฆ์